Kurz autogénneho tréningu I. – základný stupeň

30. 9. - 1. 10. 2022 Kurz zahŕňajúci teóriu, metodiku a skúsenosť na sebe v skupine – 10 hodín (1 učebná hodina = 45 min).

Pro mente sana, Bratislava
Institut sociálního zdraví, Univerzita Palackého v Olomouci, ČR

Autogénny tréning je osvedčená metóda zameraná na osvojenie si schopnosti preladiť sa do stavu prehĺbeného uvoľnenia, pokoja a pohody, hypnoidného stavu. Pôsobí proti distresu, zlepšuje psychickú odolnosť, zvyšuje sebaúčinnosť a empatickú kapacitu. Terapeutické indikácie má pri stresom podmienených alebo spolupodmienených poruchách zdravia. Využitie má aj v prevencii, napr. u ľudí v náročných povolaniach. U zdravých môže byť indikovaný kvôli zvýšeniu kvality života a ako východisko pre imaginačno-meditačné cvičenia, ktoré prispievajú k procesom sebapoznávania, rozširovaniu a prehlbovaniu vedomia.

 

Kurz zahŕňa teóriu, metodiku a skúsenosť na sebe v skupine – 10 hodín (1 učebná hodina = 45 min).

 
Určené: psychiatrom a lekárom iných odborov, psychológom, absolventom magisterského štúdia sociálnej práce, ošetrovateľstva, pedagogiky.

Kurz je otvorený aj pre záujemcov z iných profesií - použitie pre vlastnú potrebu; u nich absolvovanie kurzu nebude oprávňovať k trénovaniu druhých.

Vedenie: Prof. MUDr. Jozef Hašto, PhD., mobil: 0908 764 549

Organizačné otázky: Mgr. Zuzana Okálová, e-mail: j.hasto.tn@gmail.com alebo mobil:0948 094 674.

Miesto: Bratislava, Heydukova 27, zvonček Pro mente sana, potom je to prízemie.

Čas: 30. 9. -1.10. 2022, začiatok v piatok o 16:00 hod., registrácia od 15:45 hod., ukončenie v sobotu o 13:00 hod. (skupinová práca v piatok 16:00 – 20:00hod, sobota 9:00 -13:00 hod.).

Prihlášky posielajte na adresu: j.hasto.tn@gmail.com. Uveďte prosím svoje ukončené vzdelanie, svoju e-mailovú, tiež  poštovú adresu, dátum narodenia  (kvôli zasielaniu potvrdení absolventom) a telefón.

Platba: 79 € ;
platbu realizujte až po potvrdení prihlášky,
bankovým prevodom na č.ú.:SK51 1100 0000 0026 2078 7296 – uveďte svoje meno a symbol AT. E-mailom informujte o realizovaní platby.
Kapacita skupiny je limitovaná. Akceptáciu účasti potvrdíme podľa poradia prihlásených a definitívne po obdržaní platby. Ak od prihláseného/prihlásenej nedostaneme oznam o zaplatení, tak desať dní pred začiatkom pozývame náhradníkov.

 

Prosím prineste si prezuvky.

Ubytovanie: v Bratislave podľa vlastných možností.

Účastníci kurzu obdržia poštou potvrdenie o absolvovaní školenia.

Odporúčaná literatúra:

- Hašto, J.: Autogénny tréning. Nácvik koncentratívneho sebauvoľnenia. Základné informácie. 4. doplnené vydanie. Vydavateľstvo F, Bratislava, 2018, 67 strán.

- Krapf, M., Krapf, G.: Autogenes Training. 6. Auflage. Berlin: Springer, 2004

-Schultz, J. H.: Das autogene Training. Konzentrative Selbstentspannung – Versuch einer  klinisch – praktischen Darstellung. 20. Auflage. Stuttgart: Thieme, 2003

 

J. Hašto