Výklad snov v individuálnej a skupinovej psychoterapii

11. - 12. NOVEMBER 2022

Teoretické a metodické východiská využitia ozdravného potenciálu práce so snom v psychodynamických / hlbinných smeroch a v psychoterapii vôbec, 10 hodín (1 učebná hodina = 45 min).

Pro mente sana,Bratislava
OUSHI –Olomouc University Social Health Institute

S. Freud sa vyjadril o výklade snov ako o „kráľovskej ceste“ k poznávaniu neuvedomovaných stránok nášho psychického života. Mal pritom na mysli rozširovanie a prehlbovanie vedomia v procese sebapoznávania. K novému chápaniu snov a metodike ich využitia významne prispel o.i. Montague Ullman.

Obsahom seminára sú hlavne praktické ukážky práce so snami. Akcent bude na zapojení mentalizačných procesov. Práca so snami je zmysluplná, má empiricky overenú terapeutickú hodnotu, zvlášť ak ide o opakujúce sa sny alebo sen súvisí s nespracovanou psychickou traumou.
 

Určené: lekárom, psychológom, absolventom magisterského štúdia sociálnej práce, ošetrovateľstva, pedagógom. Zúčastniť sa môžu aj záujemci s iným vzdelaním, prípadne s umeleckým zameraním.

Vedenie: Prof. MUDr. Jozef Hašto, PhD., mobil: 0908 764 549; e-mail: j.hasto.tn@gmail.com

Organizačná asistencia: Mgr. Zuzana Okálová, mobil: 0948 094 674 a e-mail ako hore.

Miesto: Bratislava, Heydukova 27, prízemie, zvonček Pro mente sana. Prineste si prosím prezúvky.

Čas: 11. - 12. NOVEMBER 2022, začiatok v piatok o 16:00 hod., registrácia od 15:45 hod., ukončenie v sobotu o 13:00 hod. (skupinová práca v piatok 16:00 – 20:00 hod, sobota 8:00 -13:00 hod.).

Prihlášky posielajte na adresu: j.hasto.tn@gmail.com Uveďte prosím svoje ukončené vzdelanie, svoju e-mailovú, tiež poštovú adresu, dátum narodenia (kvôli vystaveniu a zasielaniu potvrdení absolventom) a telefón.

Platba: 79 €; 
Platbu realizujte až po potvrdení prihlášky,

bankovým prevodom na č.ú.: SK51 1100 0000 0026 2078 7296 (Tatra Banka), ako variabilný symbol: Výklad. E-mailom prosím informujte o realizovaní platby.
Kapacita skupiny je limitovaná. Akceptáciu účasti potvrdíme podľa poradia prihlásených a definitívne po obdržaní platby. Ak 10 dní pred konaním seminára nedostaneme oznam o platbe, pozývame náhradníkov.

Účastníci kurzu dostanú potvrdenie o absolvovaní seminára.

Odporúčaná literatúra:

-Aeppli, E.: Psychologie snů. Sagittarius. 2001

-Boss, M.: Včera v noci se mi zdálo. Praha: Triton, 2002

-Freud, S.: Výklad snů. Nová tiskárna Pelhřimov, 2000

-Hartman, E.: Sny. Podstata funkcie snívania. Vydavateľstvo F, Pro mente sana, s.r.o., 2013

-Hartman E. Hranice v nás a vo svete. Nový pohľad na svet. Vydavateľstvo F, Bratislava, 2015

-Hašto, J.: Interpretácia symbolov s prihliadnutím k archetypovým významom. (po bezplatnom zaregistrovaní do klubu F dostupné na www.vydavatelstvo-f.sk )

-Hašto, J., Tavel, P.:Mentalizovanie ako výzva pre klinickú medicínu a špeciálne pre psychiatriu a psychoterapiu. Psychiatrie,19,2015,2,98-103

-Hill, C.E.: Práca so snami v psychoterapii. Vydavateľstvo F, Trenčín, 2009

-Leuner, H.: Imaginácia ako zrkadlo nevedomého duševného života (www.vydavatelstvo-f.sk, E-KNIHA)

-Ružička, J.,Čálek, O.: Výklad snů daseinsanalytickou metodou.Triton,Praha,2016

-Rudolf,G., Henningsen, P. : Psychoterapeutická medicína a psychosomatika. Bratislava, Vydavateľstvo F, 2018

-Schlegel, L.: Základy hlbinnej psychológie s osobitným zreteľom na neurozológiu a psychoterapiu. Diel I.-III -v jednom zväzku, Vydavateľstvo F, Trenčín, 2005 (obzvlášť strany 48 – 50, 69-72, 117-130, 149-152, 253-256, 283-284, 306-309, 474-480, 489)

-Schlegel, L.: Základy hlbinnej psychológie s osobitným zreteľom na neurozológiu a psychoterapiu Diel IV, Polarita duše a jej integrácie podľa C. G. Junga a imaginatívne metódy v psychoterapii. Vydavateľstvo F, Trenčín, 2006 (zvlášť strany 147-175)

-Ullman, M.: Úcta k snom. Skupinový prístup k výkladu snov. (www.vydavatelstvo-f.sk, E-KNIHA)

-Wiesenhutter, E. Seminár o snoch. Úvod do diagnostického a terapeutického využívania snov.(www.vydavatelstvo-f.sk, E-KNIHA)

-Woller, W., Kruse, J.: Hlbinná psychoterapia. Základy a návody pre prax. Vydavateľstvo F, Trenčín, 2011, s. 316-317

J. Hašto